Επιμελητικές πρακτικές και εικαστικές τέχνες

Κωδικός: ΕΡ 633

Εξάμηνο: 6

Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Σωτήρης Μπαχτσετζής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το εργαστήριο εστιάζει στην επιμελητική σκέψη και πρακτική. Το εργαστήριο επικεντρώνεται στη μεθοδική προσέγγιση του επιμελητικού ρόλου σε θεματικές ενότητες : α) συγγραφή τεχνοκριτικού κειμένου, β) συγγραφή κειμένου μορφολογικής ανάλυσης έργου τέχνης, γ) εκπόνηση επιμελητικού σχεδιασμού για την υλοποίηση εκθέσεων σύγχρονης εικαστικής παραγωγής. Το εργαστήριο εστιάζει στην σχέση των έργων μιας έκθεσης τέχνης με εργαλείο την δυναμική της γειτνίασης, της σύγκρισης ή της αντιπαραβολής, των νοηματικών συσχετισμών που προκύπτουν και της εύστοχης οργάνωσης του συνόλου των εκθεμάτων στο χώρο. Το εργαστήριο βασίζεται σε διαλέξεις, οπτικές ασκήσεις, βιβλιογραφική έρευνα, ομαδικό σχολιασμό περιπτώσεων μελέτης. Η δυναμική του επιμελητικού έργου διερευνάται εν τέλει ως πεδίο έρευνας, συνεργασίας, αλληλεπίδρασης, εκπαίδευσης και διαμόρφωσης της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

  • Καραμπά, Ελπίδα, Βάλια Παπαστάμου, Μεταβάσεις. Από τη Μοντέρνα στη Σύγχρονη Τέχνη. Κριτικές Θεωρήσεις, Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, Αθήνα, 2023. Ηλεκτρονικό Βιβλίο (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 122081029)

  • Arnheim Rudolf, Η δύναμη του κέντρου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2022. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 112696176)

  • Τσιάρα, Συραγώ, Η επιμέλεια του βλέμματος. Σύγχρονη Τέχνη και Επιμελητική Πρακτική, Νήσος, Αθήνα, 2021. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 102075627)
 

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.