Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο για επαφή και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα αντικείμενα της πιθανής μελλοντικής τους απασχόλησης και η πληρέστερη γνώση και κατανόηση των προβλημάτων και των ιδιαιτεροτήτων του επαγγελματικού τους πεδίου για την επίτευξη της καλύτερης ένταξης τους στο χώρο εργασίας αμέσως μετά το τέλος των σπουδών τους.

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΠΑ, φοιτητές/ήτριες του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος μπορούν να εργάζονται για καθορισμένο αριθμό μηνών, ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης, σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στα αντικέιμενα του Πολιτισμού των Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών και την πρακτική τους εφαρμογή. Η ΠΑ βαθμολογείται με το χαρακτηρισμό επιτυχής/ανεπιτυχής, εντάσσεται στα υποχρεωτικά εργαστήρια, είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου και υλοποιείται κατά τη διάρκειά του ογδόου και μετέπειτα.

 

Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχής ολοκλήρωση της αναγράφεται στο παράρτημα διπλώματος. Για να επιτραπεί σε ένα φοιτητή ή μία φοιτήτρια να αρχίσει πρακτική άσκηση, πρέπει να έχει συμπληρώσει επιτυχώς 120 ECTS ( από τα 240 που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου) εκ των οποίων τα 88 ESTC να προέρχονται από υποχρεωτικά μαθήματα & υποχρεωτικά εργαστήρια. Σε περίπτωση πρακτικής άσκησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να πληρούν το επιπρόσθετο κριτήριο της αποδεδειγμένης γνώσης της της γλώσσας στην οποία θα γίνει η επίβλεψη/εποπτεία και η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στο φορέα.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Στο πρόγραμμα της αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΠΑνΕκ μπορούν να συμμετέχουν μόνο προπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες του ΤΠΔΜΒ και εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το Τμήμα. Αναλυτικά για το πρόγραμμα και τα κριτήρια, δείτε στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης.

 

FILES

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης (pdf)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ