Το Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών ως μοναδικό τμήμα σε εθνικό επίπεδο που συνδυάζει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε ανερχόμενους τομείς της δημιουργικής οικονομίας, επιδιώκει μέσω της έρευνας που επιτελεί να συμβάλλει δυναμικά στην  τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη στους τομείς των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών.

Στο πλαίσιο αυτό, προωθεί την έρευνα σε πεδία αιχμής όπως είναι οι τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς, του πολιτισμού, του ψηφιακού πολιτισμού και του οπτικού πολιτισμού, του πολιτιστικού τουρισμού και του ψηφιακού τουρισμού, των ψηφιακών εφαρμογών με πολιτισμικό περιεχόμενο για χρήσεις σε μουσεία και αρχεία, της καλλιτεχνικής έρευνας και των ψηφιακών εκθέσεων και των ψηφιακών μουσείων.

 

Στόχοι της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος είναι:

 

  • Η προώθηση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας και της εξωστρέφειας του Τμήματος
  • Η διασύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την οικονομία και την κοινωνία
  • Η μεταφορά τεχνογνωσίας σε κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς
  • Η μεταφορά τεχνογνωσία και δεξιοτήτων σε νέους ερευνητές και μελλοντικούς επαγγελματίες

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ