Συγγραφή επιστημονικής εργασίας

Κωδικός: ΥΠ 552

Εξάμηνο: 5

Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Φένια Χατζοπούλου

Υποβοήθηση εργαστηρίου : Μαρία Παπανικολάου, Γεωργία Βάββα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα πραγματεύεται γενικές αρχές της θεωρίας και μεθοδολογίας σχεδιασμού και ανάπτυξης μιας επιστημονικής εργασίας. Συγκεκριμένα:

  • Δομή μιας επιστημονικής εργασίας
  • Αναζήτηση πηγών
  • Βιβλιογραφική αναζήτηση και ανασκόπηση
  • Τρόποι αναζήτησης πηγών & βιβλιογραφίας
  • Ζητήματα ηθικής δεοντολογίας στην παράθεση βιβλιογραφικών αναφορών
  • Η γλώσσα της επιστημονικής εργασίας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Leavy, P. (2020). Η καλλιτεχνική δημιουργία ως μέθοδος. Έρευνα μέσω της τέχνης. Μ Λέτσιου (επιμ.) Α. Γρίβα (μετ.). Αθήνα: Gutenberg. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 94689903).
  • Βενιανάκη, Α. & Γεωργιάδη, M. (2021) Συγγραφή επιστημονικής εργασίας στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Ένας πρακτικός οδηγός. Αθήνα: Gutenberg. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 102071705).
  • Bryman, A. (2017). Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας. Μετ. Π. Σακελλαρίου, Επιμ. Α. Αϊδίνης. Αθήνα: Gutenberg
  • Cohen, L., & Manion, L. (1994) Research Methods in Education. London: Routledge

Αναλυτικά για το μάθημα βλέπε εδώ