Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας (Brand Identity Design)

Κωδικός: ΕΠ 546

Εξάμηνο: 5,7

Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Απόστολος Κορδάς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα επιδιώκει την ανάπτυξη σχεδιαστικών διαδικασιών και πρακτικών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη Εταιρικής Ταυτότητας.


Η ύλη του μαθήματος αποσκοπεί στην προσέγγιση της δομής και της λειτουργίας της Εταιρικής Ταυτότητας, ώστε να μελετηθεί ο σχεδιασμός της. Επίσης, μεθοδεύει τις γνώσεις που απαιτούνται για τη σταδιακή εμβάθυνση στο ευρύτερο πεδίο, καθώς και για την επίλυση προβλημάτων του σχεδιασμού.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αρχές της Οπτικής Παιδείας και τη χρήση της για την αποκωδικοποίηση και την παραγωγή μηνυμάτων. Γίνεται εκτενής αναφορά στις βασικές αρχές σύνταξης και ανατομίας του οπτικού μηνύματος, στα βασικά στοιχεία της οπτικής επικοινωνίας, καθώς και στις στρατηγικές της επικοινωνίας.


Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάδειξη του ρόλου της επικοινωνίας σε διαφορετικά μέσα και τη καλλιέργεια της πρόθεσης παρουσίασης ευανάγνωστου και σχεδιαστικά άψογου τελικού προσχεδίου και αιτιολογημένων επιλογών. Επίσης επιδιώκεται η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του ή της φοιτητή-ριας, ώστε να επιλέγει “απαντήσεις” αντίστοιχες του μέσου προβολής, ανάλογα με το θέμα και σε σχέση με την έρευνα πεδίου που έχει διενεργήσει.


Στο πλαίσιο του εργαστηρίου οι φοιτητές/τριες, αναπτύσσουν δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, προκειμένου να συνεχίσουν σε μεγαλύτερο βάθος τη μελέτη του σχεδιασμού γραφιστικών έργων και την ένταξή τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα που απαιτεί η εκάστοτε εταιρική ταυτότητα για τη διενέργεια της επικοινωνίας της.


Γίνεται ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές σε σχέση με το ρόλο της επικοινωνίας, μέσω του σχεδιασμού σήματος – λογοτύπου εταιρικής ταυτότητας, διαφημιστικού εντύπου και άλλων μέσων προώθησης.
Ο σχεδιασμός των προτάσεων περιλαμβάνει την αναλυτική διαδικασία διαχείρισης και προώθησης της Εταιρικής Ταυτότητας στο στάδιο, ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης.


Λέξεις- κλειδιά:
Οπτικής Παιδεία, Οπτική Επικοινωνία, Ανατομία του Οπτικού Μηνύματος, Σημείο, Γραμμή, Σχήμα, Γραφιστική, Εταιρική Ταυτότητα.

Προτεινομενη Βιβλιογραφια

 1. Συγγράμματα στον Εύδοξο
  • Κωνσταντόπουλος Π., Graphic Design, Εκδόσεις Πάνος Κωνσταντόπουλος Αθήνα 2013.
  • Μήλιος Α., Εταιρική ταυτότητα και εικόνα, από τον σχεδιασμό στην επιτυχία, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2020. (94644908)
  • Φραγκόπουλος Μ., Εισαγωγή στην ιστορία και τη θεωρία του graphic design, Εκδόσεις Μιχαήλ Παπαρούνης, Αθήνα 2006. (21285)
  • Χαλεβελάκη M., Εισαγωγή στη Σημειολογία, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2010.
  • Χατζηθεοδώρου Β., Διαχείριση Σχεδιασμού στην Οπτική Επικοινωνία, Εκδόσεις Ευρασία, Αθήνα 2019. (102074679)
 2. Άλλα προτεινόμενα συγγράμματα
  • Barthes R., Εικόνα-Μουσική-Κείμενο, Εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 1988.
  • Bolz N., Το αλφαβητάρι των μέσων, Εκδόσεις Χρήστος Κουτσιαύτης, Αθήνα 2008.
  • Dondis D., Βασικές Αρχές Οπτικής Παιδείας, Εκδόσεις Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2002.
  • Eco U., Σημειολογία, Εκδόσεις Μαλλιάρη-Παιδεία, Αθήνα 2019.
  • Krause J., Color Index XL, Watson-Guptill 2017
  • Krause J., The Logo Brainstorm Book – A Comprehensive Guide for Exploring Design Directions, HOW Books 2012.
  • Oxide Design Co (Ed.), Letterhead & Logo Design 12, Rockport Publishers 2011
  • Rand P., Paul Rand: A Designer’s Art, Princeton Architectural Press, New York 2016
  • Wheeler A., Designing brand identity-An essential guide for the entire branding team, John Wiley and Sons 2018.
 3. Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ