Όραμα του Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών είναι να διασφαλίζει την ποιότητα στο σύνολο των ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών, διοικητικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό προσφέρει σύγχρονα και ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών (σε όλα τα επίπεδα), εστιάζει στην καινοτομία, στην κουλτούρα της ποιότητας και στην εφαρμοσμένη έρευνα.

 
Το Τμήμα ΠΔΜΒ αναγνωρίζει τη συμβολή της Διασφάλισης Ποιότητας για την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, την εξωστρέφεια, τη διεθνή αναγνώριση και τέλος τη συνεργασία με παραγωγικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας αλλά και εθνικούς φορείς. Στόχος του Τμήματος ΠΔΜΒ είναι η επίτευξη όσο το δυνατόν υψηλότερης ποιότητας λειτουργίας αλλά και η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές.

LINKS

Πολιτική Διασφάλισης της Ποιότητας του ΤΠΔΜΒ (pdf)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΤΠΔΜΒ [2019-2021] (pdf)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ