Πολιτισμός, Τέχνες και Εκπαίδευση (ΠΕ-1)

Κωδικός: ΥΠ 451

Εξάμηνο: 4

Μονάδες ECTS: 5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα δομείται σε δύο ενότητες: κινηματογραφική εκπαίδευση και μουσειακή μάθηση.

 

Στο πλαίσιο της ενότητας «κινηματογραφική εκπαίδευση» εξετάζεται ιστορικά η σχέση κινηματογράφου και εκπαίδευσης τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κύρια θεωρητικά ρεύματα, που αφορούν το πεδίο της κινηματογραφικής εκπαίδευσης (Film Education/Literacy) είτε στο πλαίσιο των ΜΜΕ (Media Education/Literacy) είτε ως αυτόνομο πεδίο, σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις. Επίσης, παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης και σχεδιασμού μιας διδασκαλίας προκειμένου να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα κινηματογραφικής εκπαίδευσης στο σχολείο (θέαση, ανάλυση και παραγωγή μιας κινηματογραφικής ταινίας). Κατόπιν, παρουσιάζονται καλές πρακτικές και προτείνονται παραδείγματα ασκήσεων και εφαρμογής της κινηματογραφικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης. Τέλος, παρουσιάζονται οι προσπάθειες φορέων και οργανισμών για την προώθηση της κινηματογραφικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη στο πλαίσιο της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

 

Στο πλαίσιο της ενότητας «μουσειακή μάθηση» εξετάζεται η λειτουργία των μουσείων τέχνης ως χώρων επικοινωνίας, καλλιέργειας κριτικής σκέψης, μάθησης, έκφρασης και δημιουργίας. Εξετάζεται επίσης ο κοινωνικός ρόλος τους και η συνεισφορά των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εντός και εκτός μουσείου, στην ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό, την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού, και τη συμπερίληψη. Το μάθημα περιλαμβάνει εξοικείωση με μεθόδους νοηματοδότησης των έργων τέχνης, με έμφαση στη σύγχρονη τέχνη, καθώς και εξοικείωση με θεωρίες μάθησης και μουσειοπαιδαγωγικές μεθόδους που αξιοποιούνται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων. Περιλαμβάνει επίσης την ανάλυση ζητημάτων ανάπτυξης κοινού, τρόπους προσέγγισης διαφορετικών ομάδων και ανάπτυξης συνεργασιών/συνεργειών με άλλους φορείς, με στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε ομάδας. Παρουσιάζει παραδείγματα / καλές πρακτικές εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σχολικές, ειδικές και μεικτές ομάδες. Τέλος, οι φοιτητές μέσα από ασκήσεις-εργασίες εξοικειώνονται με τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων για μουσεία τέχνης που απευθύνεται σε διαφορετικές ομάδες κοινού.

Προτεινομενη Βιβλιογραφια

 • Bergala, A. (2016). The Cinema Hypothesis – Teaching Cinema in The Classroom and Beyond. Vienna: SYNEMA.
 • BFI. (2015). A Framework for Film Education.
 • Bolas, T. (2009). Screen Education (from film appreciation to media studies). Bristol: Intellect.
 • Buckingham, D. (2007). Εκπαίδευση στα ΜΜΕ: Αλφαβητισμός, Μάθηση και Σύγχρονη Κουλτούρα. (Ε. Κούρτη, Επιμ., & Ι. Σκαρβέλη, Μεταφρ.) Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Παπαδόπουλος, Αθ. Δ. (2021). Τέχνη, Πολιτισμός και Παιδαγωγική. Εισ. Μπίμπου – Νάκου Ι. Χανιά: Πυξίδα της Πόλης
 • Smith, P. (2006). Πολιτισμική Θεωρία. Μια Εισαγωγή. (Ν. Μπουμπάρης, Επιμ., & Ν. Κατσίκερος, Μεταφρ.) Αθήνα: Κριτική.
 • Dodd, J. and Shandell, R. (2001). Including Museum: Perspectives on Museums, Galleries and Social Inclusion. Leicecster: RCMG.
 • Gombrich, Ε. (1999). Το χρονικό της τέχνης. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας.
 • Joo, E., Keehn, J., Ham-Roberts, J. (Ed.) (2011). Rethinking contemporary art and multicultural education (pp. 27-35). Routledge, New Museum
 • Μπελ, Τζ. (2009). Καθρέφτης του Κόσμου- Μια νέα ιστορίας της τέχνης. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Νικονάνου, Ν. (επιμ.) (2015). Μουσειακή μάθηση και εμπειρία στον 21ο αιώνα. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/712
 • Serota, N. (1999). Εμπειρία ή ερμηνεία. Το Δίλημμα των Μουσείων Μοντέρνας Τέχνης. Αθήνα: Άγρα.

 

 

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.