Εκδόσεις: θεωρία, ιστορία, μέσα, σχεδιασμός

Κωδικός: ΕΠ 592

Εξάμηνο: 5, 7

Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Χρίστος Μάης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αφορά στη γενική εποπτεία του εκδοτικού πεδίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τόσο ως προς την ιστορική όσο και ως προς τη σύγχρονη διάστασή του. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στην εξέλιξη των εκδόσεων από την εποχή του Γουτεμβέργιου μέχρι τη σημερινή εποχή του διαδικτύου και των ψηφιακών εκδόσεων. Δίνεται έμφαση στην ανάλυση κεντρικών εξελίξεων στην ιστορία των εκδόσεων και η ανάλυση της ελληνικής περίπτωσης σε σύνδεση με τις διεθνείς εξελίξεις. Σε αυτό το πλαίσιο αναδεικνύεται η διασύνδεση της τυπογραφίας και των εκδόσεων με τη συγκρότηση εθνικών, πολιτικών και πολιτισμικών ταυτοτήτων.

Επιπλέον το μάθημα αφορά στην παρουσίαση και ανάλυση διαφορετικών κατηγοριών εκδόσεων (Τύπος, βιβλία, ψηφιακές εκδόσεις) και οι υποκατηγορίες αυτών. Στόχος είναι να γίνει αντιληπτή τόσο η φύση της κάθε κατηγορίας, όσο και τα ιδιαίτερά της χαρακτηριστικά, και να επισημανθούν τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης ανάμεσα στις κατηγορίες από το στάδιο της παραγωγής μέχρι αυτό της κατανάλωσης του πολιτισμικού προϊόντος.

Το μάθημα αφορά στην πολύπλοκη φύση των διαφόρων εκδοτικών μέσων από την αυτοέκδοση και τα DIY μέχρι τον επαγγελματικό σχεδιασμό, όπως και η ψηφιακή τομή. Αυτό αφορά τόσο την παραγωγή και τον μετασχηματισμό της τυπογραφίας από την χειροκίνητη εκδοχή της, μέχρι την ψηφιακή παραγωγή, έντυπη και ηλεκτρονική. Στόχος είναι η πλήρης κατανόηση της εσωτερικής λογικής του κάθε είδους κι άρα των διαφορετικών απαιτήσεων για το σχεδιασμό τους.

Επιπλέον το μάθημα εστιάζει στην ανάλυση των προαπαιτουμένων και των κανόνων για τον εκδοτικό σχεδιασμό. Αυτός περιλαμβάνει κυρίως την κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν τις εκδόσεις και θα χρησιμοποιηθούν παραδείγματα, θετικά και αρνητικά, των πάσης φύσεως εκδόσεων για να υποβοηθηθεί η κατανόηση της θεωρίας.

Προτεινομενη Βιβλιογραφια

 • Αξελός, Λουκάς, Εκδοτική δραστηριότητα και κίνηση των ιδεών στην Ελλάδα. Μια κριτική προσέγγιση των εκδοτικής δραστηριότητας στα χρόνια 1960-1981, Αθήνα, Στοχαστής, 2008.
 • Δρούλια, Λουκία, Ο ελληνικός τύπος 1784 έως σήμερα. Ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις, Αθήνα, ΕΙΕ, 2005.
 • Δρούλια, Λουκία, Η ιστορία του ελληνικού βιβλίου, Αθήνα, Κοτίνος, 2001.
 • Ηλιού, Φίλιππος, Ιστορίες του ελληνικού βιβλίου, Άννα Ματθαίου – Στρατής Μπουρνάζος – Πόπη Πολέμη (επιμέλεια), Ηράκλειο, ΠΕΚ, 2006.
 • Κάπος, Παναγιώτης, Το οικοσύστημα της εκδοτικής βιομηχανίας βιβλίου στον 21ο αιώνα, Σιδέρης, Αθήνα, 2022 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 112694660).
 • Μάης, Χρίστος, «Η εκδοτική δραστηριότητα ως μέσο πολιτικής στράτευσης και συγκρότησης ταυτότητας: ο εκδοτικός οίκος “Ιστορικές Εκδόσεις” 1963-1967», Αρχειοτάξιο, 14 (2012), σσ. 66-80.
 • Ματθιόπουλος, Γιώργος Δ., Ανθολόγιο ελληνικής τυπογραφίας. Συνοπτική ιστορία της τέχνης του έντυπου ελληνικού βιβλίου από τον 15ο έως τον 20ό αιώνα, Ηράκλειο, ΠΕΚ, 2019¹¹.
 • Μπάνου, Χριστίνα, Το επόμενο βήμα του Γουτεμβέργιου: Οι εκδοτικοί οίκοι στην Ελλάδα στις αρχές του 21ου αιώνα, Παπαζήση: Αθήνα, 2012 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22771477).
 • Μνήμων (περ.), τ. 37 (2019-2020), σσ. 125-258. [Αφιέρωμα στην τυπογραφία και το έντυπο]
 • Bringhurst, Robert, Στοιχεία της τυπογραφικής τέχνης, Ηράκλειο, ΠΕΚ, 2019³.
 • Fahy, Conor, Εισαγωγή στην κειμενική βιβλιολογία, Αθήνα, MIET, 2013.
 • Mollier, Jean-Yves, Ανάγνωση και αναγνώστες στη σύγχρονη εποχή. Δοκίμια πολιτισμικής ιστορίας, Αθήνα, Πεδίο, 2021.
 • Thompson, John B., Οι έμποροι της κουλτούρας: Η εκδοτική βιομηχανία του εικοστού πρώτου αιώνα, Αθήνα, Πεδίο, 2017 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68393736).

 

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.