Πρακτική Άσκηση

Κωδικός: ΕΡ 853

Εξάμηνο: 8

Μονάδες ECTS: 12

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) είναι μια αποτελεσματική μέθοδος επαφής και εξοικείωσης των φοιτητών με τα αντικείμενα της πιθανής μελλοντικής απασχόλησής τους. Η πρακτική άσκηση είναι δραστηριότητες βιωματικής μάθησης εκτός πανεπιστημίου που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στους φοιτητές/τριες ευκαιρίες να κάνουν συνδέσεις μεταξύ της θεωρίας της ακαδημαϊκής μελέτης και της πρακτικής εφαρμογής αυτής της μελέτης σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας. Στοχεύει στην καλύτερη ένταξη των φοιτητών στο επαγγελματικό πεδίο, αμέσως μετά το τέλος των σπουδών τους.

Η πρακτική άσκηση θα επιβλέπεται από έναν επόπτη στον οργανισμό φιλοξενίας. Οι φοιτητές μπορούν να εργαστούν για συγκεκριμένο αριθμό μηνών, ισοδύναμο με πλήρους απασχόλησης, σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που σχετίζονται με τα ακαδημαϊκά πεδία του πολιτισμού και των δημιουργικών μέσων και βιομηχανιών και τις πρακτικές εφαρμογές τους.

Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική, χωρίς βαθμό και υλοποιείται κατά τη διάρκειά του ογδόου (8ου) εξαμήνου και μετέπειτα. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες που θα βρίσκεται ο φοιτητής στο χώρο της πρακτικής άσκησης θα καθοριστούν από τον επόπτη του φοιτητή, σε συνεννόηση με τον φοιτητή. Οι βέλτιστες πρακτικές υποδηλώνουν ότι όλοι οι φοιτητές και οι επόπτες υποχρεούνται να ολοκληρώσουν μια τελική αξιολόγηση ως μέρος των απαιτήσεων του μαθήματος. Οι φοιτητές αξιολογούν το χώρο εργασίας και οι επόπτες αξιολογούν την απόδοση του φοιτητή στην πρακτική άσκηση. Θα συντάξουν τις αξιολογήσεις με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. Η Πρακτική Άσκηση υλοποιείται σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΘ.

 

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.