Εκπαιδευτικός σχεδιασμός - Πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας (ΠΕ-5)

Κωδικός: ΕΠ 757

Εξάμηνο: 7

Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Φένια Χατζοπούλου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα πραγματεύεται γενικές αρχές της θεωρίας και μεθοδολογίας σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων βάσει των οποίων οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί δύναται να οργανώνουν και υλοποιούν σχέδια διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τις ικανότητες και τις γνώσεις των μαθητών/τριών. Το μάθημα περιλαμβάνει σεμιναριακές και εργαστηριακές ασκήσεις (οι οποίες περιλαμβάνουν την επιτόπια υλοποίηση προγραμμάτων σε εκπαιδευτικούς χώρους) για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πλαισιώνεται από σεμινάρια, ανατροφοδότηση και αναστοχασμό. Στόχος του μαθήματος είναι η σταδιακή γνωριμία των φοιτητών/τριών με το εκπαιδευτικό περιβάλλον και η παροχή ενός υποστηρικτικού πλαισίου μετάβασης από το ακαδημαϊκό στο εργασιακό περιβάλλον, εξοικειώνοντας τους με πολύπλευρες επιστημονικές & επαγγελματικές απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας (πχ διδακτική μεθοδολογία, εκπαιδευτικά προγράμματα, παιδαγωγικό κλίμα κ.λπ.), καθώς και τη συνειδητοποίηση του ρόλου που θα κληθούν να επιτελέσουν ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί. Το μάθημα διαπραγματεύεται τη διδασκαλία εστιάζοντας στον σκοπό, τις έννοιες και το περιεχόμενο της διδακτικής μεθοδολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, ασχολείται με μεθόδους διδασκαλίας, εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά προγράμματα διδασκαλίας και μάθησης, με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και τα δομικά τους στοιχεία (πχ. στόχοι, περιεχόμενο, μέθοδοι διδασκαλίας, αξιολόγηση), με το σχεδιασμό της διδασκαλίας (πχ, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων, και αξιολόγηση του αποτελέσματος).

Προτεινομενη Βιβλιογραφια

  • Αυγητίδου, Σ., Τζεκάκη, Μ., & Τσάφος, Β. (Επιμ.) (2016). Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί παρατηρούν, παρεμβαίνουν και αναστοχάζονται. Αθήνα: Gutenberg. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 59358407).

  • Παύλου, Β. (2017). ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΩΣ ΘΕΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. Αθήνα: Γρηγόρης. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 77108867).

  • Ανδρούσου, Α. & Τσάφος, Β. (επιμ.), Επιστήμες της Εκπαίδευσης: ένα δυναμικό διεπιστημονικό πεδίο. Αθήνα: Gutenberg, 2020.
  • Hodson, D., Looking to the future: Building a curriculum for social activism. Rotterdam: Sense Publishers, 2011.
  • Frey, K., “Η Μέθοδος Project”. Mια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1998.
  • Moore, A., Teaching and learning. Pedagogy, curriculum and culture. London: Routledge & Falmer, 2000.
  • Τσάφος, Β. Αναλυτικό Πρόγραμμα: θεωρητικές αναζητήσεις και πρακτικοί προσανατολισμοί. Αναζητώντας νέες σταθερές σε έναν αβέβαιο κόσμο. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2014.

 

Αναλυτικά για το μάθημα βλέπε εδώ