Πολιτιστική διαμεσολάβηση και εκπαιδευτικές δράσεις (ΠΕ-3)

Κωδικός: ΕΠ 655

Εξάμηνο: 6, 8

Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Ελπίδα Καραμπά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα είναι αφιερωμένο στη νευραλγική σχέση της τέχνης με τις παιδαγωγικές διαδικασίες. Εξετάζει την ποικιλία των πολιτιστικών διαμεσολαβήσεων και των διαδικασιών που προωθούν την παραγωγή νοήματος, τον πολιτιστικό γραμματισμό, τη χειραφέτηση, την καλλιέργεια της πολιτειότητας. Εξετάζει τη διαφορετική διάσταση της σχέση τέχνης και γνωσιακών συστημάτων μέσα από την εκπαιδευτική διάσταση φορέων, θεσμών, πολιτιστικών απαράτους αλλά και παιδαγωγικών καλλιτεχνικών πρακτικών με έμφαση στις σύγχρονες προσεγγίσεις πολιτιστική διαμεσολάβησης, εντός της σύγχρονης συνθήκης, τόσο σε επίσημους θεσμούς τέχνης όσο και σε εναλλακτικές δομές.


Οι φοιτήτριες/ες θα γνωρίζουν και θα μπορούν να προσεγγίζουν κριτικά τις εξελίξεις στο πεδίο, θα ορίζουν τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της έννοιας της πολιτιστικής διαμεσολάβησης στο πλαίσιο διαφορετικών μαθησιακών περιβαλλόντων (τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση), θα μπορούν να σχεδιάσουν τα δικά τους προγράμματα τυπικής και μη τυπικής μάθησης, θα κατανοούν τις ψυχολογικές και ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις της τέχνης μέσω της κοινωνικό-ιστορικής και πολιτισμικής προσέγγισης, της έννοιας της διαμεσολάβησης, και την κριτική θεωρία χειραφέτησης. εκτιμούν την έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού/πολιτισμικού κοινωνικού αποκλεισμού, συσχετίζοντας την με τις έννοιες της συμπερίληψης και της ενδυνάμωσης, να δημιουργούν καλλιτεχνικά πρότζεκτ, να κατανοοούν κριτικά και να σχεδιάζουν προγράμματα για θεσμούς τέχνης και εναλλακτικές δομές.

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Κανιάρη Α. & Μπίκος Γ. (2014). Μουσειολογία, πολιτιστική διαχείριση & εκπαίδευση. Αθήνα. Γρηγόρη. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 41959464).
  • Νικονάνου, Ν. (επιμ.) (2015). Μουσειακή μάθηση και εμπειρία στον 21ο αιώνα. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/712
  • Νικονάνου Ν. Μουσειοπαιδαγωγική. Από τη θεωρία στην πράξη, Αθήνα: Πατάκη (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 21786).
  • Σαββαΐδου – Καμπουροπούλου, Μαίρη (2015). Εκπαίδευση, Τέχνη και Δημιουργικότητα σε Σύγχρονα Μουσειακά Περιβάλλοντα. Αθήνα. Διάδραση.
  • Smith, P. (2006). Πολιτισμική Θεωρία. Μια Εισαγωγή. (Ν. Μπουμπάρης, Επιμ., & Ν. Κατσίκερος, Μεταφρ.) Αθήνα: Κριτική.
  • Freire, Paulo, Η αγωγή του καταπιεζόμενου, Κέδρος – Ράππα, Αθήνα, 1977 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12607182)
  • Freire, Paulo, Πολιτιστική δράση για την κατάκτηση της ελευθερίας, Καστανιώτης, Αθήνα, 1977.
  • Rancière, Jacques, Ο χειραφετημένος θεατής, Εκκρεμές, Αθήνα, 2015. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77111695).

 

Αναλυτικά για το μάθημα δείτε εδώ.