Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων (ΜΟΚΕ)

Κωδικός: ΕΠ 662

Εξάμηνο: 6

Μονάδες ECTS: 6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει φοιτητές και φοιτήτριες να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και ικανότητες για την αποτελεσματική σύνθεση και αξιολόγηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Το μάθημα εστιάζει στις παρακάτω ενότητες:

 • Τύποι επιχειρήσεων, στοιχεία δικαίου
 • Χρηματοδότηση και Οικονομική διαχείριση: Κεφάλαιο Κίνησης, Μεγέθυνση – χρηματοδότηση – απώλεια ελέγχου, παρακολούθηση επιδόσεων
 • Επιχειρησιακές διαδικασίες – Ο ρόλος της ποιότητας στην επιχείρηση
 • Διαχείριση Παραγωγής, Αποθεμάτων και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Ανάλυση και έρευνα αγοράς – Σχεδιασμός Marketing
 • Διανομή – Πωλήσεις – Τιμολόγηση και πίστωση
 • Ανάπτυξη Προϊόντων και Υπηρεσιών
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Αξιολόγηση και προγραμματισμός επενδύσεων – προϋπολογισμός
 • Χρηματοδότηση για την εκκίνηση νέων επιχειρήσεων
 • Διαχείριση επιχειρηματικών ονομάτων (brandnames, trademarks)
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών

 

Το μάθημα προσφέρει η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΜΟΚΕ). Αναλυτικά βλέπε εδώ.