Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών  συμμετέχουν στα ακόλουθα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα:

  • Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Olive Heritage for Sustainable Development: Raising Community Awareness of Living Heritage (2021-2024) με σύμπραξη Γαλλίας (Avignon University / Centre de Norbert Elias), Πορτογαλίας (Institution Polytechnic Institute of Leiria School of Tourism and Maritime Technology – ESTM) και Ελλάδας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Network Implementation Laboratory) με χρηματοδότηση: Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change (JPI CH)/ Horizon 2020 .
  • Πρόγραμμα «ΤΕ.ΜΝΗ.ΘΕΣ., Τεκμηρίωση και Επικοινωνία της Μνήμης στη Θεσσαλία», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 2018-2022, Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020
  • Πρόγραμμα «Δράσεις για την ανάδειξη και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου του Μουσείου Καποδίστρια: α) Ψηφιακή Προβολή Ιστορικού Κτήματος οικίας Καποδίστρια β) Ψηφιακή εφαρμογή με τίτλο: ‘Ο Ιωάννης Καποδίστριας, τα Επτάνησα και η Επανάσταση του 1821’», Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών. (2019-2021) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ01 «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των ΤΠΕ». Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος, δημιουργήθηκαν οι εφαρμογές “Το 1821 στα Επτάνησα” και “Ιστορίες που τις είπε ο κήπος”.
  • Πρόγραμμα Common Lab (CoL) χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Πρωτοβουλιών Αριστείας του Ινστιτούτου Goethe (2020) σε υλοποίηση της ΔΕΘ – Helexpo, ArtBOX και Hyperwerk Institut for Postindustrial Design, FHNW Academy of Art and Design, Βασιλεία.
  • Πρόγραμμα Citizens of Photography: The Camera and the Political Imagination, χρηματοδοτούμενο από το ERC (European Research Council-, με έδρα το τμήμα ανθρωπολογίας στο University College London (UCL).
  • Ερευνητικό πρόγραμμα ANTIΣΩΜΑΤΑ (Αντιγόνες: Σώματα της Αντίστασης στο Σύγχρονο Κόσμο), χρηματοδοτούμενο από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας), με έδρα το τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2020-2022.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ